Vyhodnocení mezinárodní kontroly dětských postýlek a nosičů

Vyhodnocení mezinárodní kontroly dětských postýlek a nosičů
Česká obchodní inspekce se zúčastnila mezinárodní kontrolní akce zaměřené na bezpečnost klasických a cestovních postýlek a dětských nosičů. V rámci tohoto projektu, na kterém se podílelo 10 institucí států EU, provedla ČOI kontrolu 10 typů postýlek a nosičů a u všech zjistila porušení zákonných povinností. Tři modely vykazovaly vážné nebo vysoké bezpečnostní riziko.

Mezinárodní kontrolní akce zaměřená na kontrolu bezpečnosti klasických a cestovních dětských postýlek a dětských nosičů se zúčastnilo 10 dozorových institucí států EU, včetně České obchodní inspekce. Cílem bylo prověřit možná bezpečnostní rizika, která plynou zejména ze špatné konstrukce postýlek a nosičů. Jednotlivé mezinárodní týmy rovněž kontrolovaly dodržování povinností výrobců, dovozců a distributorů dětských postýlek a nosičů. Výrobky odebíraly od prodejců z kamenných i internetových obchodů. Celkem národní dozorové orgány testovaly 107 výrobků: 84 dětských nosičů a 23 postýlek. Testování vzorků probíhalo v akreditované laboratoři v Itálii, která po provedení zkoušek vypracovala a předložila o těchto kontrolách protokoly. Testování se zaměřilo na ty bezpečnostní požadavky, které mají největší dopad na bezpečnost nejmenších spotřebitelů, tedy dětí.
ČOI provedla v rámci tohoto mezinárodního projektu 10 kontrol u hospodářských subjektů a odebrala k posouzení 10 modelů dětských postýlek a nosičů. Kontrolovala především koncové hospodářské subjekty - distributory, zda splňují požadavky zákona o obecné bezpečnosti výrobků (č.102/2001 Sb.), zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a zda odpovídají všem evropským technickým normám, které se na ně vztahují (EN 716-1, EN 716-2, EN 13209-1, EN 13209-2 a TNI CEN/TR 16512). Pozornost byla také věnována výrobkům, u kterých pracovníci kontrolních orgánů zjistili nedostatky ve značení a chybějící či nedostatečné varování pro spotřebitele.

Zjištěné výsledky:

Celkové výsledky testů všech dozorových orgánů zapojených do akce ukázaly, že pouze 13 ze 107 zkoumaných výrobků je plně v souladu s požadovanými normami.
Uvedené výsledky jsou založeny na odběru výrobků z trhů v zúčastněných zemích zkušenými inspektory dozoru nad trhem, kteří hledali nevyhovující a potenciálně nebezpečné výrobky.

Česká strana zastoupená ČOI zjistila neshody u 10 výrobků. Celkem bylo pro tuto akci odebráno 8 modelů dětských nosičů (z toho 2 rámové) a 2 modely dětských postýlek (jedna klasická a jedna cestovní).

U 8 kontrolovaných výrobků byly zjištěny formální nedostatky v předložené průvodní dokumentaci (§ 4 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků).
U 7 výrobků chyběla průvodní dokumentace v českém jazyce.
Jedna kontrolovaná osoba nepředložila nabývací doklad k výrobku.
Obě postýlky, cestovní i klasická, odpovídaly mechanické bezpečnosti dle uvedených norem. Byly u nich zjištěny pouze formální nedostatky ve značení, které byly v průběhu kontroly odstraněny.
Dva nosiče vykazovaly vážné riziko (měkký nosič LIONELO Isa Red a rámový nosič ZOPA Little Hiker) a jeden nosič riziko vysoké (měkký nosič Storchenwiege)

Zdroj:ČOI (25.10.2019), Celá TZ zde:https://www.coi.cz/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-25-detske-postylky-a-nosice.doc

TZÚ  s.p.  se aktivně podílí na tvorbě požadavků na dětský nábytek v rámci evropské normalizační komise CEN/TC 207/WG2 Požadavky na dětský nábytek. Spolupracujte s námi a  Vaše výrobky budou o krok napřed.